Regulamin

I. DEFINICJE

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego ACESS.pl.

2. Sklep internetowy ACESS.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.acess.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić produkty dostępne w Sklepie Internetowym ACESS.pl.

3. Sprzedawca ( usługodawca) – Metalheadz Kamil Szmyt  z siedzibą w Warszawie, ul. Majolikowa 27, 03-125 Warszawa, NIP 1132294720, REGON 142510308, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, dokonujący sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu ACESS.pl, pod adresem internetowym ACESS.pl

4. Klient (Usługobiorca) – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym ACESS.pl, prowadzonym przez Sprzedawcę; osoba na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży; osoba która zaakceptowała niniejszy Regulamin. Usługobiorca jest konsumentem, jeżeli kupuje produkty do użytku osobistego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej.

5. Towar – prezentowane produkty w Sklepie Internetowym ACESS.pl, których dotyczy umowa sprzedaży.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  zawierana za pośrednictwem Sklepu InternetowegoACESS.pl.

7. Rejestracja – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych formularzy na stronie internetowej www.acess.pl oraz udzieleniu zgód wymaganych przez Regulamin. Niezbędna formalność przed dokonaniem pierwszych zakupów, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego ACESS.pl.

8. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (na którym może on składać zamówienia oraz  zarządzać swoimi danymi osobowymi ) po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

9. Login – podany podczas procesu Rejestracji adres e-mail, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

10. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Klienta w czasie Rejestracji konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika.

11.  Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); Administrator danych osobowych – Metalheadz Kamil Szmyt.

12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego ACESS.pl.

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego ACESS.pl, określające rodzaj i liczbę Produktu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego ACESS.pl dostępnego pod adresem www.acess.pl, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców i logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu Little Me (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu Little Me w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.

2. Nazwy marki i producentów należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie Internetowym ACESS.pl wyłącznie w celach informacyjnych. Wizerunki i Zdjęcia przedmiotów prezentowane w Sklepie Internetowym Little Me nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach
w rozumieniu i mogą nieznacznie różnić się od faktycznego wyglądu.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu InternetowegoACESS.pl, dostępnego pod adresem internetowym www.acess.pl.

4.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nie wykonania usług sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego ACESS.pl do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

5. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej www.acess.pl, ich opisy, ceny oraz parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna danego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

6. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność danego Produktu w magazynie własnym lub w magazynie u jednego z dostawców Sklepu Internetowego ACESS.pl. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów wchodzących w skład zamówienia, Klient jest informowany o tym drogą mailową i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (zrealizowanie zamówienia bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację zamówienia, wybór innego produktu w miejsce brakującego produktu lub całkowite anulowanie zamówienia). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy systemu i niezgodności stanu faktycznego dostępności produktów ze stanami magazynowymi wyświetlanymi na stronie internetowej www.acess.pl.

7. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu InternetowegoACESS.pl są cenami brutto, podane w złotych polskich (zł) i zawierają podatek VAT. Ceny podane przy produkcie nie uwzględniają kosztu transportu.

8. Zabronione jest wykorzystywanie Strony Internetowej Sklepu Internetowego ACESS.pl przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej (spam).

9. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego Littme Me;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego ACESS.pl;

d) zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego ACESS.pl.

10.  Klient zobowiązuje się do zachowania tajemnicy, dotyczy to w szczególności: hasła, loginu oraz wszelkich danych o przyznaniu dodatkowych profitów. Zabrania się udostępniania swojego profilu Klienta osobom trzecim. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło w swoim Koncie Klienta.

III.  ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ACESS.pl

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego ACESS.pl  odbywać się może wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego ACESS.pl było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku ze świadczonymi usługami w ramach Sklepu Internetowego ACESS.pl Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Korzystając ze Sklepu Internetowego ACESS.pl Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, formę oraz grafikę umieszczoną na stronie internetowej www.acess.pl .

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego ACESS.pl jest Rejestracja. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu Internetowego ACESS.pl. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym Little Me konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych podczas procesu Rejestracji.

5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

– przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;

– upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych w czasie rejestracji danych.

7. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie swojego Konta Klienta, Klient zgłasza drogą mailową chęć usunięcia swojego Konta Klienta do administratora (zakładka kontakt). Administrator zobowiązuje się dokonać likwidacji Konta Klienta w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

8. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego ACESS.pl, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ACESS.pl, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie Rejestracji w Sklepie Internetowym ACESS.pl dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dał dostęp do swojego Konta Klienta lub udostępnił kody rabatowe osobom trzecim,

c) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego ACESS.pl naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego ACESS.pl, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

9. Sprzedacwa nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące w sprzęcie komputerowym lub innym urządzeniu umożliwiającym korzystanie ze Sklepu Internetowego ACESS.pl z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie ze strony internetowej www.acess.pl.

10. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji  Klientowi  oraz   do   prawidłowej realizacji Zamówień przez niego złożonych.

11. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

– prowadzenie Konta Klienta;

– zamieszczanie opinii/komentarzy o Towarach na stronie Sklepu Internetowego ACESS.pl;

– wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy;

– Newsletter *.

* Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient Sklepu Internetowego ACESS.pl. Podczas Rejestracji automatycznie aktywowane jest odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym. Po wypełnioniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej informacji o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy, o nowych promocjach lub o wycofaniu produktów z oferty Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej (Newsletter) lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym ACESS.pl (www.acess.pl) użytkownik musi pomyślnie przejść przez proces   Rejestracji.

2. W celu złożenia zamówienia (zawarcia Umowy sprzedaży) za pośrednictwem Sklepu Internetowego ACESS.pl należy wejść na stronę internetową www.acess.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu Internetowego ACESS.pl.

3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka. W trakcie kompletowania Zamówienia aż do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych i wyboru Towaru.

4. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Taka wiadomość może zostać przeniesiona do folderu Spam. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym ACESS.pl przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem sklep@littleme.pl.

6. W przypadku braku w magazynie części lub wszystkich produktów objętych zamówieniem Klienta, Sklep Internetowy ACESS.pl wysyła do Klienta wiadomość, na adres e-mail, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją jaki towar i w jakich terminach będzie dostępny. Wiadomość zawiera również prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może:

– zrealizować zamówienia bez brakujących towarów,

– wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego  zamówienia,

– wybrać inny produktu w miejsce brakującego produktu,

– wyrazić zgodę na podzielenie zamówienia na kilka paczek (Klient ponosi koszt wszystkich paczek),

– zrezygnować z realizacji zamówienia w całości.

7. Przy każdym produkcie zaznaczony jest przybliżony termin wysyłki, dostępności produktu*, który Sprzedawca liczy od chwili potwierdzenia zamówienia. Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów, to liczy się najdłuższy z terminów wysyłki. Wynika to z faktu, że wszystkie zamówione produkty wysyłamy w jednej przesyłce. Jeżeli czas realizacji Zamówienia okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Sprzedawca kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Klienta.

*Dostępność produktu jest to zawsze liczba dni roboczych.

8.  Przekazanie Zamówienia do realizacji potwierdzane jest wysłaniem wiadomości na pocztą elektroniczną przez Sprzedawcę, po otrzymaniu wpłaty od Klienta. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po tym, jak do Sklepu Internetowego ACESS.pl dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Możliwość odbioru osobistego jest możliwa po uprzednim kontakcie ze Sklepem Internetowym ACESS.pl.

9. Zmiana Zamówienia przez Nabywcę lub całkowita rezygnacja jest możliwa do momentu wysyłki Zamówienia przez Sprzedawcę.

10. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 10.00, w soboty, w niedziele oraz święta obsługiwane będą następnego dnia roboczego.

11. Do sprzedaży produktów w promocyjnej cenie przeznaczona jest ograniczona liczba   towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów.

V. PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA

1. Do każdego zamówienia Sklep Internetowy ACESS.pl wystawia paragon lub na życzenie Klienta fakturę  VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie odpowiedniej opcji przy składaniu zamówienia oraz podanie danych firmy wraz z  numerem NIP.

Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki/odbioru.

2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

– Przelew – kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu Internetowego ACESS.pl podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przelewy prosimy kierować na:

Sklep Internetowy ACESS.pl

Alior Bank 61 2490 0005 0000 4510 1271 1484

W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.

– Za pobraniem- należność pobiera listonosz lub kurier.

– Szybkie przelewy/płatności internetowe online **.

** Szczegółowe regulaminy dostawców usług internetowych płatności są dostępne na ich serwisach internetowych.

3. Czas realizacji Zamówień zależy od dostępności zamówionych Towarów. Zamówienia zawierające jedynie Towary oznaczone jako dostępne „w magazynie” wysyłane są do Klienta od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, nie później niż w 24 godziny po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy, lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę autoryzacji transakcji od firmy pośredniczącej w przekazywaniu płatności. Jeżeli w Zamówieniu znajduje się choć jeden Towar nie oznaczony jako „w magazynie” oznacza to, że Towar będzie sprowadzany przez Sprzedawcę dla Klienta z magazynów zewnętrznych. Czas realizacji Zamówień zawierających Towary nie oznaczone jako „w magazynie”  wynosi od 1 dnia do 30 dni roboczych. Termin uzależniony jest od dostępności Towaru o najdłuższym czasie dostępności.

Szczegółowa informacja na temat dostępności towarów jest zamieszczona na karcie każdego z produktów.

4. W czasie składania Zamówienia opcje wysyłki są każdorazowo przedstawione. Koszt transportu przesyłki związanej z dostarczeniem zakupionych Towarów w Sklepie Internetowym ACESS.pl ponosi Klient wg ceny przedstawionej w podsumowaniu Zamówienia.

5. Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu Zamówienia Klienta.

6. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym ACESS.pl. Wydanie Zamówienia jest możliwe po dokonaniu przedpłaty dowolną dostępną w Sklepie Internetowym ACESS.pl metodą i potwierdzeniu przez Sprzedawcę emailowo faktu zaksięgowania należności. Możliwa jest również płatność gotówką przy odbiorze Zamówienia. Uprzejmie prosimy o umówienie daty i godziny odbioru osobistego. Po odbiór zapraszamy do biura Sklepu InternetowegoACESS.pl w Warszawie ul. Majolikowa 27 lub do magazynu Sklepu Internetowego ACESS.pl w Warszawie  ul. Płowiecka 2; od poniedziałku do piątku, w godzinach uprzednio umówionych.

7. Wysyłka zakupionych towarów możliwa jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej DPD.

8. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy są dostępne w osobnej zakładce „Sposoby i koszty dostawy” dostępnej w zakładce „Informacje”. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 250 zł – wysyłka jest darmowa.

9. Dostawa Towarów jest możliwa tylko na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

VI. REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność Towaru zakupionego przez tego konsumenta z Umową Sprzedaży w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres biuro@acess.pl. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail. Jeśli rozpatrzenie reklamacji w ciągu 14 dni roboczych nie będzie możliwe, Sprzedawca poinformuje w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany towaru na wolny od wad.

4. Reklamowany Towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy wraz z pismem reklamacyjnym opisującym jaką wadę Klient reklamuje (opis zgłaszanych zastrzeżeń). Na Nabywcy spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia reklamowanego Towaru do transportu, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i transportu ponosi Klient.

5. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za Towar, na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres Klient znajdzie w karcie gwarancyjnej.

6. Aby cieszyć się przez lata komfortem wynikającym z zakupu najwyższej jakości produktów , zalecamy stosowanie się do wytycznych producenta. Napęd jest elementem składowym bram, okien, drzwi i warunkiem prawidłowego działania jest prawidłowy montaż i dobór napędu.

Gwarancji podlegają wyłącznie produkty zakupione i zainstalowane przez Autoryzowanego Instalatora. Autoryzowany Instalator Nice, CAME, FAAC, BFT, Tousek, King Gates jest doświadczony i przeszkolony w zakresie montażu.

Aby gwarancja była uznana karta gwarancyjna musi być poprawnie wypełniona.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

2. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni  na adres ACESS.pl ul. Majolikowa 27/68, 03-125 Warszawa. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu Internetowego ACESS.pl o zamiarze zwrotu Towaru drogą emailową biuro@acess.pl lub poprzez wypełnienie  formularza dostępnego w zakładce „Zwroty”. Usługodawca po otrzymaniu takiej informacji prześle Klientowi stosowny Wzór Odstąpienia od umowy na podany w czasie Rejestracji adres poczty elektronicznej.

4. Do zwracanego produktu Klient powinien dołączyć otrzymany od Sprzedawcy wypełniony Wzór Odstąpienia od Umowy wraz z oryginałem dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) lub jego xerokopię. Po otrzymaniu zwracanego produktu Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi pieniądze na numer konta podany we Wzorze odstąpienia od umowy, nie póżniej niż w ciągu 14 dni.

5. Zgodnie z Ustawą, ACESS.pl ma obowiązek, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrotu konsumentowi wszelkich płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem, że jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy do przedsiębiorcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorca, to przedsiębiorca musi zwrócić konsumentowi jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia, np. jeśli ACESS.pl oferuje dostarczanie swoich towarów zakupionych w sklepie internetowym ACESS.pl za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej Siódemka, a konsument odstępując od umowy odesłał do przedsiębiorcy towar kurierem, przedsiębiorca musi dokonać zwrotu kosztów wysyłki jedynie do wysokości kosztów wysyłki za pośrednictwem poczty (najtańszego dostępnego na stronie www.acess.pl sposoby dostawy).

6. Zwracany Towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Na Nabywcy spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia zwracanego Towaru do transportu, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania ponosi klient.

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone, dotyczy to również Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie Klienta.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje na temat Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego ACESS.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

2. Treść zamieszczona na stronie internetowej Sklepu ACESS.pl (www.acess.pl) jest objęta ochroną praw autorskich. Dotyczy to loga  sklepu, tekstów, projektu graficznego oraz fotografii będącymi pod ochroną prawa autorskiego. Użycie tych materiałów bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela jest niezgodne z prawem (na podstawie paragrafu art.1 ustawy Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

3. Wszystkie Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu ACESS.pl i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego ACESS.plwiadomości o zmianie Regulaminu. Wiadomość ta zawierać będzie zestawienie zmian w Regulaminie.

5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

6. W przypadku, kiedy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest w ciągu 7 dni  zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy (każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zawsze i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. Sprzedawca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta  oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w czasie Rejestracji. Klient natomiast rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia swojego Konta Klienta).

7. Usługodawca ma prawo usunąć publikowane przez Klientów komentarze.

8. Wszelkie spory wynikające z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym ACESS.pl, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego rozstrzygnięcia (zakończenia) sporu. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.