Polityka Prywatności

POLITYKA ZACHOWANIA POUFNOŚCI DANYCH

Na tej stronie opisano sposób zarządzania witryną w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy korzystają ze strony.
Jest to informacja, która w rozumieniu Kodeksu o ochronie danych osobowych, dotyczy osób korzystających ze stron internetowych dostępnych drogą telematyczną pod adresem: http://www.acess.pl/.
Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie przedmiotowej strony i nie odnosi się do innych stron ewentualnie przeglądanych przez użytkownika poprzez link.

ADMINISTRATOR DANYCH

W wyniku przeglądania tej strony dane dotyczące zidentyfikowanych osób lub osób możliwych do zidentyfikowania mogą być przetwarzane. Administratorem danych jest firma METALHEADZ Kamil Szmyt.; z siedzibą pod adresem 03-125 Warszawa, ul. Majolikowa 27/68.

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych związanych z usługami internetowymi na tej stronie ma miejsce w siedzibie METALHEADZ Kamil Szmyt i jest realizowane przez personel wyznaczony do przetwarzania danych lub ewentualnie osoby wyznaczone do okazjonalnych czynności konserwacyjnych.
Żadne dane pochodzące ze strony internetowej nie są przekazywane, ani rozpowszechniane.
Dane osobowe dostarczone przez użytkowników, którzy wysyłają zapytania o materiały informacyjne lub wpis do bazy danych strony, są wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usługi lub do zrealizowania wniosku.

TYPY PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane z nawigacji Systemy informatyczne i procedury związane z oprogramowaniem służącym do funkcjonowania tej strony internetowej pobierają w trakcie normalnej pracy strony niektóre dane, których transmisja stanowi element użytkowania protokołów komunikacji internetowej.

Są to informacje, które nie są zbierane celem przypisania ich zidentyfikowanym zainteresowanym osobom, ale w związku z ich charakterem, poprzez przetwarzanie i kojarzenie z danymi posiadanymi przez podmioty trzecie, mogłyby umożliwić identyfikację użytkowników.
W tej kategorii danych mieszczą się również adresy IP lub nazwy domen komputerów użytkowanych przez użytkowników, którzy łączą się ze stroną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) pożądanych zasobów, godzina przesłania zapytania, sposób przesyłania zapytania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, numeryczny kod identyfikujący stan odpowiedzi wysłanej przez serwer (operacja udana, błąd itd.) i inne parametry związane z systemem operatywnym i środowiskiem informatycznym Użytkownika.
Wspomniane dane są wykorzystywane celem uzyskania informacji statystycznych o charakterze anonimowym, dotyczących korzystania ze strony oraz celem kontrolowania poprawności jej funkcjonowania i są usuwane natychmiast po ich przetworzeniu. Dane mogą być wykorzystywane dla sprawdzenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw informatycznych ze szkodą dla strony: z zastrzeżeniem tej ewentualności, organy państwowe nie przetrzymują danych dotyczących kontaktów sieciowych przez więcej niż sześć miesięcy.

Dane dostarczone dobrowolnie przez użytkownika
Dobrowolne, opcjonalne i jawne przesyłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na tej stronie wiąże się z pobraniem adresu nadawcy, co jest konieczne celem udzielenia odpowiedzi na zapytania, jak również ewentualne inne dane zamieszczone w wiadomości.
Specyficzne informacje dotyczące syntezy będą stopniowo odnotowywane lub wyświetlane na stronach opracowanych z myślą o specjalnych usługach świadczonych na życzenie.

PLIKI COOKIES

Żadne dane osobowe użytkowników nie są pobierane celowo poprzez witrynę.
Nie są stosowane pliki cookies do przekazywania informacji o charakterze osobistym, ani nie są stosowane cookies trwałe żadnego rodzaju, ani też systemy służące do śledzenia użytkowników.
Stosowanie tak zwanych cookies sesyjnych, (które nie są zapisywane na stałe w pamięci komputera użytkownika i znikają po zamknięciu przeglądarki) jest ograniczone wyłącznie do przesyłania danych identyfikacyjnych sesji (stworzone z przypadkowych numerów generowanych przez serwer), niezbędnych do umożliwienia bezpiecznego i bezproblemowego przeglądania strony.
Cookies sesyjne stosowane na tej witrynie pozwalają na uniknięcie stosowania innych technik informatycznych potencjalnie niebezpiecznych dla zachowania poufności nawigacji przez użytkowników i nie umożliwiają pobierania danych identyfikacyjnych użytkownika.

PLIKI LOG I ICH PRZECHOWYWANIE

Pliki log będą śledzone ze względów bezpieczeństwa, co nakłada obowiązek rejestrowania i utrzymywania plików log oraz udostępniania ich organom sądowym w przypadku, jeżeli właściwe organy złożą taki wniosek.
W tym celu listy wszystkich żądań do serwera będą przechowywane przez czas nie dłuższy, niż: 6 – 12 miesięcy.
Ewentualne kontrole żądań do serwera będą prowadzone stopniowo i z pełnym poszanowaniem przepisów, w szczególności zasady konieczności i proporcjonalności.

OPCJONALNOŚĆ PRZEKAZYWANIA DANYCH

Poza informacjami dotyczącymi danych nawigacji, użytkownik może dostarczyć dane osobowe zamieszczone w formularzach wniosków lub wskazane w kontaktach, aby ponaglić rejestrację w bankach danych strony lub wysyłanie materiałów informacyjnych bądź innych wiadomości. Brak dostarczenia powyższych danych może uniemożliwić uzyskanie wymaganych informacji.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane z pomocą zautomatyzowanych narzędzi wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane. Celem zapobiegania utracie danych, nielegalnym lub niewłaściwym zastosowaniom i nieupoważnionym dostępom są zachowane specjalne zasady bezpieczeństwa.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane są przetwarzane w celach związanych z działalnością usługi ACESS.pl i działalnością spółek kontrolowanych i/lub powiązanych, a w szczególności dla:

  • świadczenia usług w oparciu o interfejs internetowy (rejestracja osobowa użytkowników)
  • udzielania informacji handlowych związanych z działalnością ACESS.pl
  • udzielania informacji dotyczących podmiotów, które dobrowolnie wpisały się do bazy danych naszej strony (techników, instalatorów itp.)
  • badań statystycznych

PRAWA ZAINTERESOWANYCH PODMIOTÓW

Podmioty, których dotyczą dane osobowe mają prawo w każdym momencie do otrzymania potwierdzenia istnienia lub nie, wspomnianych danych i poznania ich treści i pochodzenia oraz do sprawdzenia poprawności lub zlecenia uzupełnienia lub aktualizacji, albo rektyfikacji tych danych.

Użytkownik ma prawo do zlecenia usunięcia, przekształcenia w anonimowe lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem przepisów prawa, jak również do wyrażenia niezgody w każdym przypadku, ze względów zgodnych z przepisami prawa, do ich przetwarzania.

Wszystkie zapytania należy kierować do Administratora danych: METALHEADZ Kamil Szmyt z siedzibą pod adresem 03-125 Warszawa, ul. Majolikowa 27/68

Polityka prywatności – PRZESYŁANIE DANYCH PRZY UŻYCIU FORMULARZA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Użytkownik zostaje poinformowany, że:

  • przekazywanie danych nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku nie przekazania danych nie będzie można świadczyć wymaganej usługi;
  • przesłanie danych przy pomocy przycisku „Enter” stanowi potwierdzenie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie do celów związanych z rejestracją użytkownika oraz z aktywacją wymaganej usługi informacyjnej lub handlowej: rejestracja w bazie danych online strony lub przesłanie wymaganego materiału informacyjnego;
  • dane dotyczące poczty elektronicznej lub innych ewentualnych danych dostarczonych przez użytkowników będą przetwarzane przez osoby wyznaczone do ich przetwarzania w zależności od wybranej usługi, aby odpowiedzieć na zapytania wysłane przez samych użytkowników;
  • dane osobowe będą przetwarzane również w sposób automatyczny w METALHEADZ Kamil Szmyt z siedzibą w: 03-125 Warszawa, ul. Majolikowa 27/68
  • przekazanie danych nie jest obowiązkowe. Jednakże, w razie nie przekazania danych, nie będzie można świadczyć wybranej usługi.

Wszelką korespondencję lub wnioski dostępu do danych można wysyłać zwykłą pocztą na poniższy adres: METALHEADZ Kamil Szmyt z siedzibą pod adresem 03-125 Warszawa, ul. Majolikowa 27/58

W przypadku, gdy użytkownik nie wyrazi zgody na takie użytkowanie jego danych, ma on prawo w każdym momencie do nie wyrażenia zgody na przetwarzanie przedmiotowych danych, za pomocą maila wysłanego na adres: biuro@acess.pl, jak również skorzystać z prawa dostępu, rektyfikowania, aktualizowania i usuwania.